قابل توجه کاربران محترم شبکه دانشگاه تربیت مدرس

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، به اطلاع می رساند در راستای ارتقای خدمات فناوری اطلاعات و طرح تحول راهبردی، سامانه ایمیل جدید دانشگاه راه اندازی گردید که از آدرس ذیل قابل دسترس است.

owa.modares.ac.ir

شایان ذکر است که ارسال و دریافت ایمیل از این تاریخ تنها با سیستم فوق انجام خواهد گرفت.

جهت دسترسی به ایمیل های قبلی می توانید از آدرس ذیل استفاده نمایید.

webmail.modares.ac.ir

جهت تهیه نسخه پشتیبان و یا انتقال ایمیل به سیستم جدید از نرم افزار MailStore استفاده فرمایید که راهنمای استفاده از نرم افزار مذکور در این لینک می باشد.

توجه فرمایید که سیستم ایمیل Webmail دانشگاه تنها تا پایان شهریورماه سال جاری در دسترس می باشد!